تصویر ارگ بم، مربوط به قبل از حادثه زلزله مورخ5/دیماه/82